Despre proiect

Titlul proiectului: Specialiștii viitorului pentru educație și formare

Durata proiectului: 24 luni

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea și formarea profesională continuă a specialiștilor din județul Mureș, implicați în procesul instructiv/educativ din învățământul preuniversitar, îmbunătățirea calificării acestei categorii de capital uman prin furnizarea unor competențe cheie necesare actului educațional.

Obiective specifice:

  1. Creșterea nivelului de pregătire profesională a profesorilor-specialiști din învățământul preuniversitar pentru ridicarea calității în educație.
  2. Îmbunătățirea capacității profesorilor-specialiști de a utiliza metode interactive de predare/învățare, ajungându-se astfel la predarea centrată pe elev.
  3. Instruirea grupului țintă în domeniul metodelor de soluționare amiabilă a disputelor din spațiul școlar și în domeniile conexe acestuia (comunicare interpersonală, psihologia elevului, managementul clasei, managementul schimbării, selfmanagement).
  4. Formarea de noi competențe și asigurarea de abilități care să crească și să faciliteze șansele de adaptare rapidă a specialiștilor la exigențele și cerințele învățământului european.
  5. Instruirea grupului țintă în utilizarea unei platforme integrate de tip e-learning.

Proiectul oferă nu doar o oportunitate de îmbunătățire a calificării profesionale, dar și posibilitatea dezvoltării carierei didactice prin lărgirea gamei și orizontului de competențe, toate ducând la optimizarea actului instructiv-educativ, vizând obținerea de rezultate calitative deosebite din partea elevilor, care sunt de fapt scopul central și ideea de bază a proiectului.
Astfel, din punctul de vedere al obiectivelor specifice Axei Prioritare 1 “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, din cadrul POS DRU, proiectul se încadrează în obiectivul specific: “îmbunătățirea calificărilor profesorilor, formatorilor și a altor categorii de personal din educație și formare, prin sprijinul acordat pentru formarea inițială și continuă a acestora”. Încadrarea în domeniul major de intervenție 1.3. se realizează prin respectarea obiectivului specific: “îmbunătățirea calificării cadrelor didactice, formatorilor și a altor categorii de personal din educație și formare profesională, inclusiv dezvoltarea oportunităților de carieră”. De asemenea, proiectul contribuie la obiectivul general al POS DRU.